REZERWACJE: +48 535-089-200
UL. PATRIOTYCZNA 3, ŁÓDŹ

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z WYCIĄGU I WAKEPARKU

 

1. Pływanie bez kasku i kamizelki ochronnej jest zabronione.

2. Zabrania się korzystać z wyciągu osobom pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

3. Uczestnicy korzystają z WAKEPARKU na własne ryzyko.

4. Osoby, które nie mają ukończonych 18 lat, mogą korzystać z urządzenia  wyłącznie pod opieką dorosłych.

5. Z wyciągu mogą korzystać wyłącznie osoby umiejące pływać.

6. Należy stosować się do wszystkich zaleceń obsługi wyciągu.

7. Po upadku należy niezwłocznie wypuścić uchwyt z rąk oraz podnieść rękę jeśli nic się nie stało.

8. Korzystanie z urządzenia odbywa się na własne ryzyko. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie, jak i na mieniu, wynikłe z niezgodnego z regulaminem użytkowania WAKEPARKU.

9. Pływanie na WAKEBOARDZIE jest sportem niebezpiecznym. Przestrzeganie powyższych zasad nie eliminuje w całości ryzyka urazów.

UWAGA !!!

NIE WYKONUJ AKROBACJI BEZ STOSOWNEGO PRZYGOTOWANIA

NIE PRZECENIAJ SWOICH MOŻLIWOŚCI

UWAŻAJ NA INNYCH UŻYTKOWNIKÓW

NIC CIĘ NIE CHRONI PRZED UPADKIEM !

       REGULAMIN

WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO

 

1. Przystań na Stawach Stefańskiego jest prowadzona przez Wake & Roll Park. Korzystanie z Wake Parku oraz Wypożyczalni sprzętu wodnego jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących tu zasad.

2. Wypożyczenie sprzętu możliwe jest w godzinach pracy WAKE&ROLL PARK 09:00 – 20:00

3. Wstęp do WAKE & ROLL PARK mają wyłącznie osoby korzystające ze sprzętu wodnego, posiadające ważny bilet.

4. Wypożyczając sprzęt wodny należy pobrać obowiązkowe wyposażenie ratunkowe (kamizelkę ratunkową) dla każdej osoby przewidzianej do korzystania ze sprzętu.

5.Niepełnoletni mogą korzystać ze sprzętu wodnego z osobą pełnoletnią.

6.Za zniszczenie, braki i uszkodzenia wynikłe na skutek niewłaściwej eksploatacji wypożyczonego sprzętu materialną odpowiedzialność ponosi użytkownik, który zostanie obciążony kosztami naprawy powstałej szkody.

7.Niedozwolone jest przekazywanie – użyczanie sprzętu innym osobom.

8.W przypadku rażącego łamania zasad bezpieczeństwa oraz niszczenia sprzętu, pracownicy WAKE&ROLL PARK mają obowiązek wezwać pływającego do bezzwłocznego zwrotu sprzętu bez względu na czas wypożyczenia i bez zwrotu opłat.

9.Rażące łamanie zasad bezpieczeństwa użytkowania sprzętu pływającego występuje w przypadku:

– siadania na burtach

– skakania z jednostek pływających

– taranowania innych jednostek pływających

– wchodzenia na wyspę, dobijania do brzegów, wysiadania poza przystanią

– kołysania jednostkami pływającymi

– spożywania alkoholu podczas pływania

– podejmowania działań zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników

10.Niedozwolone jest użytkowanie jakiegokolwiek własnego sprzętu pływającego.

11.Wypożyczający sprawdza stan techniczny wynajmującego sprzętu i wyposażenia.

12.Za uszkodzony sprzęt pobierane będą opłaty według stawek znajdujących się w kasie wypożyczalni.

13.Osoby naruszające porządek publiczny lub niniejszy regulamin, będą usunięte z terenu WAKE&ROLL PARK niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę sądową.

14. Na terenie WAKE&ROLL PARK zabrania się:

– wnoszenia i spożywania alkoholu

– przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu

– zaśmiecania terenu przystani

15.Skargi i wnioski należy zgłaszać właścicielowi Wake & Roll Park  +48535089200